O szkole…

Zespół Szkół w Bobrowej funkcjonuje od 1 września 2017 roku. Został powołany Uchwałą Nr XXXIX/328/17 Rady Gminy Żyraków z dnia 28 września 2017r.
Zespół tworzą: Szkoła Podstawowa oraz Przedszkole w Bobrowej. Szkoła Podstawowa funkcjonuje w budynku szkolnym posiadającym gruntownie wyposażoną halę sportową, sale lekcyjne i pracownie przedmiotowe, pracownię komputerową, bibliotekę, świetlicę i stołówkę dla uczniów. Uczniowie zamieszkujący w odległości większej niż 3 km od szkoły dowożeni są na zajęcia autobusem gminnym.
Przedszkole mieści się w oddzielnym budynku.

Zespół szkół prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą na podstawie obowiązujących w oświacie aktów prawnych i dokumentów wewnętrznych:

 • Aktu Założycielskiego,
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe,
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
 • Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,
 • Statutu Zespołu Szkół, Statutu Szkoły Podstawowej i Statutu Przedszkola w Bobrowej,
 • Zarządzeń Kuratora,
 • Zarządzeń Dyrektora Zespołu Szkół,
 • Planu Pracy Szkoły,
 • Programu Rozwoju Szkoły,
 • Programu Wychowawczego-Profilaktycznego Szkoły,
 • Regulaminu Rady Pedagogicznej,
 • Regulaminu Samorządu Uczniowskiego,
 • Regulaminu Ucznia,
 • Regulaminu Rady Rodziców,
 • Regulaminu Biblioteki Szkolnej,
 • Regulaminu Świetlicy Szkolnej,
 • Regulaminu Dowozu.

Organem prowadzącym jest Gmina Żyraków. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie.

Funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Bobrowej pełni mgr inż. Robert Madej.

Stan uczniów w r. szk. 2023/2024:

 • Oddział przedszkolny 3/4latki – 22 dzieci,
 • Oddział przedszkolny 4,5 latki-22 dzieci,
 • Oddział przedszkolny 5,6 latki-18 dzieci,
 • Oddział przedszkolny 6 latki-14 dzieci,
 • Szkoła Podstawowa: 136 uczniów.